اساس نامه گروه کوهنوردی انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی 

       انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی به منظور تحقق تبصره ۴ ماده ۱۹ اساسنامه خود و با هدف توجه و اهتمام به گسترش کمی و کیفی ورزش عمومی و ایجاد نشاط و شادمانی در میان همکاران در زیر گروه کمیته ورزشی خود اقدام به تأسیس گروه کوهنوردی نموده که برای رسیدن به آن ، موارد مشروحه ذیل به مثابه نقشه راه و برنامه کاری تعیین می گردد:

  • سازماندهی اعضای علاقمند به ورزش کوهنوردی در گروه کوهنوردی اتسپ.
  • حمایت و توسعه و تعلیم فرهنگ والای ورزش کوهنوردی در بین اعضای گروه.
  • برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های کوهنوردی همچون راهپیمایی، طبیعت گردی، کوهپیمایی، صعود قلل، غارنوردی و دیگر رشته های ورزشی که با کوهستان مرتبطند.
  • برپایی و اجرای دوره های آموزشی تئوری و عملی ورزش های کوهستانی و کلاس های مرتبط با آنها برای بالا بردن دانش و توان تکنیکی اعضا و مربیان و مدرسان گروه.
  • ارتقای سطح آگاهی زیست محیطی و حفظ و حراست از بستر های زیست بوم مناطق کوهستانی و طبیعت منطقه با برگزاری برنامه های ویژه نظیر پاکسازی طبیعت، کاشت بذر ونهال و …
  • گسترش و ارتقای فرهنگ کوهنوردی و انجام ورزش کوهنوردی بر اساس قوانین صحیح در بین همکاران.
  • ایجاد بستر مناسب فرهنگی و آموزشی بین اعضاء با تلاش مضاعف نسبت به لزوم ادای احترام و حفظ حرمت دلسوزان، پیشکسوتان، مربیان، اساتید و مدیران اجرایی این ورزش و انتقاد صحیح و ثمر بخش.
  • ایجاد ارتباط با فدراسیون کوهنوردی و ارگان های فعال در محیط زیست و گروه های کوهنوردی انجمن ها و اصناف دیگر داخل وخارج شرکت فرودگاهها، به منظور همکاری و تبادل اطلاعات، شرکت در کلاس ها و دوره های آموزشی و انجام برنامه های مشترک داخلی و خارجی و همیاری در برنامه های مردمی امداد و نجات و …

لذا از تمامی همکاران علاقه مند دعوت بعمل می آید با در نظر گرفتن اهداف گروه و در صورت پذیرش قوانین ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

◄ عضویت و حضور در برنامه های این گروه به منزله تبعیت آن فرد از قوانین گروه میباشد.

◄  اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﻼً آﻣﺎﺗﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎلی جسم و جان اعضاء در ﻛﻮﻫﻨﻮردی و ﻟﺬت از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ.

◄  ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ باید اطلاعیه مربوط به برنامه را که در گروه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد، ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔنی و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.

◄ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

◄ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴمی ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، اﻓﺮاد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

◄ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴتی در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷند، ﻧﺪارﻧﺪ.

◄ تمامی اعضاء و مسئولین برنامه ریزی و اجرایی گروه در تمامی شرایط ملزم به تبعیت از سرپرست برنامه اند و نظرات آنها تنها می تواند جنبه مشورتی داشته یا به عنوان پیشنهاد ارائه گردد .

◄ در صورت ترک مسئولیت و یا اعلام ناتوانی بدلیل بیماری و یا آسیب سرپرست ، اعضا میتوانند با رای اکثریت ، جانشینی با همان اختیارات ذکر شده برگزینند.

◄ ﺑﺮای ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮد ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺨصی را ﺟﻠﻮدار و ﻋﻘﺐ دار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از اﺷﺨﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻴد.

◄ قبل از شروع برنامه حتماً فرد مطمئن و مسولیت پذیری را از ریز اجرای برنامه صعود خود، مطلع سازید.

◄ هر عضوی موظف است در حین و پیش از برنامه ، محدودیتها و مشکلات روحی و جسمی خود را به اطلاع سرپرست برساند.

◄ اعضا می توانند در هر زمان از ادامه فعالیت انصراف دهند اما تا اعلام پایان برنامه اجازه شرکت در فعالیتی مستقل را نداشته و تابع تصمیمات سرپرست خواهند بود.

◄ اعضا موظفند تهدید ها و خطرات مسیر فعالیت و مشکلات روحی و جسمی همراهان خود را به صورت مستمر به سرپرست گزارش کنند .

◄  همراهی همکاران و دوستان غیر عضو ( عضو مهمان ) منوط به هماهنگی کامل با سرپرست گروه و کسب مجوز حضور در برنامه می باشد .

◄ اعضاء در دوره اجرای برنامه ، اجازه حضور در اماکن و شرکت در فعالیتهایی که مرتبط با هدف برنامه نیست و ممکن است مشکلاتی برای گروه ایجاد نموده و یا موفقیت در برنامه را به تاخیر اندازد ندارند.

◄ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ روح ورزش و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻴﺎسی،جناحی و توهین به ﻣﺬاهب ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻛﻴﺪاَ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

◄ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ، ﻟﺬا اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼی دوﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﻴﺪاً از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻜﺲ و ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و مجازی ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه.

◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه آنان و رعایت حریم خصوصی محلی ها الزامی و نشانه بلوغ فکری است..

◄ اعضاء موظف هستند نسبت به اخذ بیمه نامه ورزشی متناسب با سطح برنامه های اجرایی بصورت فردی اقدام نمایند .

◄   توانایی انسان‌ها با یک دیگر متفاوت است، گزینه‌های چون میزان کوهپیمایی هر فرد و تمرین‌هایی که کرده است بر میزان توانایی وی تأثیر‌گذار است. لذا اعضا موظفند در هنگام تکمیل فرم عضویت میزان توانایی جسمی و مهارت ورزشی و همچنین سطح تجهیزاتی خود را اعلام نموده  و در هنگام شرکت در برنامه های همنوردی ضمن آگاهی از درجه سختی برنامه مطابق جدول ذیل در برنامه هایی که با سطح توانایی جسمی و تجهیزاتیشان همخوانی دارد شرکت نمایند.

درجه بندی بر اساس سختی (قدرت تحمل یا استقامت) شامل قدرت رفتن به قله و بازگشت از آن

درجه  شرایط
A کمترین توان برای انجام برنامه‌های کوهپیمایی –  پیمودن ۱۸۰۰ متر در ۱۲ دقیقه
B نیازمند آمادگی جسمانی مناسب – حمل کوله ۹ کیلویی برای دوره‌های زمانی متناوب- پیمودن مسافت تا ۱۴ کیلوکتر در کوهستان
C توان راهپیمایی طولانی مدت در سطح با شیب کم برای دوره ۶ تا ۸ ساعت- حمل کوله یکروزه
D توان حمل کوله ۱۵کیلویی برای دوره‌های ۵ تا ۸ ساعت متناوب و توان دویدن به صورت یکسره ۲ تا ۵ کیلومتر- نیاز به تجهیزات شب مانی نظیر چادر –کیسه خواب و …
E توان حمل کوله ۲۰ تا ۲۵ کیلویی برای دوره‌های ۵ تا ۸ ساعت برای یک یا چند روز متناوب. فرد توان دویدن یک ماراتن را داراست (حدود ۴۲کیلومتر)

درجه بندی فنی

درجه  شرایط
A بدون درگیری فنی
B دست به سنگ بدون احساس نیاز به طناب و بدون خطر سقوط بیش از یک متر
C دست به سنگ در اتفاع بالا (پرتگاهی) بدون احساس نیاز به طناب، پیمایش در برف بدون نیاز به ابزار. فرد باید تجربه داشته و دوره دیده باشد.
D دست به سنگ خطرناک با احتمال نیاز به طناب، در قسمت‌های یخی به کرامپون و تبریخ یا کلنگ نیاز است. فرد باید تجربه خوبی داشته و دوره دیده باشد.
E دست به سنگ خطرناک با احتمال نیاز به طناب، در قسمت‌های یخی به کرامپون و تبریخ یا کلنگ نیاز است. فرد باید تجربه خوبی داشته و دوره دیده باشد.

جدول تعیین سطح توانمندی جسمی و فنی اعضاء

درجه سطح توانایی جسمی سطح توانایی تجهیزاتی
A عدم سوابق بیماریهای قلبی و عروقی و ضایعه نخاعی و دیسک کمر و … سلامت کامل بدنی – توانایی پیمایش تا ۵ کیلومتر در مسیر کم شیب –سابقه کوهنوردی سبک و گلگشت و طبیعت گردی کفش مناسب سه فصل – کوله یک روزه – باتوم – کوهنوردی –عینک افتابی –بادگیر- لباس مناسب
B توانایی پیمایش تا ۱۰ کیلومتر –آشنایی ابتدایی با صخره نوردی و دست به سنگ شدن – فتح قلل تا ارتفاع ۳۵۰۰ متر گتر – کوله دو روزه –باد گیر تجهیزات شب مانی – طناب انفرادی 
C توانایی پیمایش تا ۲۵ کیلومتر –آشنایی کامل با صخره نوردی و استفاده از تجهیزات صعود و فرود– سابقه فتح قلل تا ارتفاع ۵۰۰۰ متر داخلی و خارجی –آشنایی صعود در برف و یخ کرامپون –طنابچه انفرادی صعود – هارد نس ( صندلی صعود) – کارابین پیچدار – کلاه کاسک  
D توانایی پیمایش تا ۱۰ کیلومتر –آشنایی ابتدایی با ضخره نوردی و دست به سنگ شدن – سابقه فتح قلل شاخص داخلی و خارجی کرامپون –طنابچه انفرادی صعود – هارد نس ( صندلی صعود) – کارابین پیچدار-کلنگ کوهنوردی- ابزار فرود ریور سو –کلاه کاسک- کارابین – طناب استاتیک

لذا خواهشمند است در صورت تمایل به عضویت و شرکت بر برنامه ها ضمن مطالعه دقیق اساسنامه گروه و در صورت پذیرش تمامی مفاد آن نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایید .