مجمع عمومی سالیانه

اطلاعیه احتراما به اطلاع اعضای محترم انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی [...]