اهداف انجمن

انجمن صنفی متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران تشکلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که طبق اساسنامه مصوب اهداف زیر را دنبال می کند:

  • تلاش در جهت به روز نمودن دانش فنی و تخصصی و ارتقای سطح علمی اعضا

  • تلاش در جهت ارائه پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با موضوع و اهداف انجمن به مسئولین نهادها و دستگاههای مرتبط با صنعت هوانوردی و ارائه خدمات مشاوره ای فنی و تخصصی

  • تلاش در جهت برگزاری و شرکت در همایش ، سمینار،جشنواره ، میزگرد و نمایشگاه های علمی و تخصصی

  • تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا

  • تلاش در جهت ارائه راهکارهای علمی و تخصصی جهت افزایش فرهنگ و سطح ایمنی و بهره وری اقتصادی در صنعت هوانوردی در سطح ملی و بین المللی

  • ایجاد تسهیلات رفاهی جهت اعضا

اعضای هیات مدیره انجمن

براساس انتخابات مجمع عمومی مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصد و نود و هفت افراد مشروحه ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن متخصصان هواپیمایی ایران به مدت سه سال شمسی انتخاب گردیدند:

اسماعیل ماهگلی
رئیس هیئت مدیره و دبیرکل انجمن
فتح اله عرفانی پور
نایب رئیس انجمن
سعید بهزادی
خزانه دار
محمد شجاعی
عضو هیات مدیره و راهبر کمیته روابط عمومی
محمد مهدی غفاری
عضو هیات مدیره و راهبر کمیته حقوقی
سید ابراهیم مشهدی
عضو علی البدل و راهبر کمیته علمی و آموزشی
وحید فخاری
عضو علی البدل و راهبر کمیته رفاهی و فرهنگی