انجمن صنفی متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران تشکلی است صنفی ، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که طبق اساسنامه مصوب اهداف زیر را دنبال می کند:

تلاش در جهت به روز نمودن دانش فنی و تخصصی و ارتقای سطح علمی اعضا

تلاش در جهت ارائه پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با موضوع و اهداف انجمن به مسئولین نهادها و دستگاههای مرتبط با صنعت هوانوردی و ارائه خدمات مشاوره ای فنی و تخصصی

تلاش در جهت برگزاری و شرکت در همایش ، سمینار،جشنواره ، میزگرد و نمایشگاه های علمی و تخصصی

تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا

تلاش در جهت ارائه راهکارهای علمی و تخصصی جهت افزایش فرهنگ و سطح ایمنی و بهره وری اقتصادی در صنعت هوانوردی در سطح ملی و بین المللی

ایجاد تسهیلات رفاهی جهت اعضا

براساس انتخابات مجمع عمومی مورخ سوم دیماه یکهزارو سیصد و نود و هفت افراد مشروحه ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن متخصصان هواپیمایی ایران به مدت سه سال شمسی انتخاب گردیدند.

اسماعیل ماه گلی بعنوان رئیس هیات مدیره و دبیرکل

فتح اله عرفانی پور بعنوان نایب رئیس

سعید بهزادی بعنوان خزانه دار

محمد شجاعی بعنوان عضو هیات مدیره و راهبر کمیته روابط عمومی

محمد مهدی غفاری بعنوان عضو هیات مدیره و راهبر کمیته حقوقی

آقای سید ابراهیم مشهدی بعنوان عضو علی البدل و راهبر کمیته علمی و آموزشی

آقای وحید فخاری بعنوان عضو علی البدل و راهبر کمیته رفاهی و فرهنگی